8,5 miljoen euro Vlaamse middelen voor stadsvernieuwing

  • 22 november 2018

Vlaams minister Homans kent zes nieuwe conceptsubsidies en vier nieuwe projectsubsidies toe voor stadsvernieuwingsprojecten

Met stadsvernieuwingsprojecten wil minister Liesbeth Homans bijdragen tot de (sociale) aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de Vlaamse steden. Wat deze stadsprojecten uitzonderlijk maakt, is dat zij een ingrijpende vernieuwing van een stadsdeel beogen. Deze stadsvernieuwingsprojecten passen in een brede stedelijke visie en betekenen een hefboom voor geïntegreerde stadsontwikkeling.

Conceptsubsidies

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans kende vandaag in het kader van de ondersteuning van stadsvernieuwing zes nieuwe conceptsubsidies toe, samen goed voor een bedrag van 360.000 euro.

Conceptsubsidies zorgen voor de ontwikkeling van een stevige projectbasis en een innoverende projectvisie voor een nieuw, innoverend stadsvernieuwingsproject of om de stad te begeleiden bij een lopend stadsvernieuwingsproject. Conceptsubsidiëring verhoogt de kwaliteit van de geplande projecten en versterkt de bestuurskracht van de steden in de ontwerpfase of bij problemen tijdens de uitvoeringsfase.

Na een beoordeling door een multidisciplinaire jury van experten, en op basis van duidelijke criteria, werd een subsidie van telkens 60.000 euro toegekend aan volgende projecten:

Antwerpen, Over de Ring

De focus van deze conceptsubsidie ligt op de nieuwe sociaal-ruimtelijke opgaven die ontstaan door de overkapping van de Ring. Wijken die tot vandaag van elkaar gescheiden zijn door de barrièrewerking van de Ring zullen in de toekomst met elkaar verbonden worden door nieuwe verbindingen en/of nieuwe publieke ruimte en bijkomend stedelijk weefsel. In dit project schuilt dus een zeer complexe socio-economische, maatschappelijke en ruimtelijke opgave om te zoeken naar het gepaste programma, typologie, … om beide stadsdelen niet enkel fysiek, maar ook mentaal met elkaar te verbinden. Uitdaging is hier om het juiste programma te vinden en de nodige randvoorwaarden te creëren om in de verbindende nieuwe ruimte beide wijken te bedienen en waar het kan bij elkaar te brengen.

Aanvraagformulier

Presentatie

Juryfiche

Projectfiche

Antwerpen, Technische Cluster Noord

De stad wil, gelijktijdig met de clustering van zijn logistieke diensten, met Technische Cluster Noord (TCN) een logistiek centrum neerzetten met een maximale meerwaarde voor de buurt. Deze site en het gebouw moeten een maatschappelijke functie krijgen en een rol spelen voor de omliggende woonruimte en bedrijven. Daarom worden ze gedeeltelijk opengesteld voor de burger. De stad wil functies uit het logistieke programma in medegebruik aanbieden aan buurtbewoners, bedrijven, verenigingen, kenniscentra,…, zodat de site kan fungeren als hefboom voor de omliggende wijk. De conceptsubsidie moet hierrond een innoverende projectvisie neerzetten en vertalen naar concrete projecten.

Aanvraagformulier

Presentatie

Juryfiche

Brugge, Stadssite De Dijk – Tempelhof

De Brugse deelgemeente Sint-Pieters wordt ruimtelijk verknipt door een aantal steenwegen en door de spoorlijn Brugge-Zeebrugge. Dit zorgt ervoor dat verschillende woonkernen onderling slecht verweven zijn. De stad wil een antwoord formuleren op de vraag naar meer sociale cohesie en verbinding in dit verknipte stadsdeel en hoe de te renoveren stadssite Tempelhof/De Dijk hiervoor een ruimtelijke hefboom kan zijn.

Aanvraagformulier

Presentatie

Juryfiche

Projectfiche

Diest, Citadel

Diest beschikt met de voormalige militaire citadel over een historische site op 400 m van de Grote Markt, die 15% van de oppervlakte van de stadskern binnen de ring beslaat. De historische militaire site was zelfredzaam, wat zich uitte in de bouwprincipes: groendaken, natuurlijke ventilatie, recuperatie van hemelwater en een grondevenwicht op de site. Meer dan de helft van de oppervlakte is bebost. Het bebouwde gedeelte wordt momenteel gebruikt voor particuliere en publieke activiteiten en de werking van socio-culturele verenigingen.

De site moet uitgroeien tot een multifunctioneel stadsdeel; de citadel moet een groene stadswijk worden die ruimtelijk, architecturaal en energetisch thuishoort op de site en een groene long vormt voor de stad.

Aanvraagformulier

Presentatie

Juryfiche

Projectfiche

Gent, Arsenaalsite

De Arsenaalsite, gesitueerd in het zuidoosten van Gent, omvat een terrein van 12ha, eigendom van de NMBS en een parkingterrein van 1ha, eigendom van AWV. In het nieuwe structuurplan “Ruimte voor Gent” staat het terrein aangeduid als toekomstig stedelijk knooppunt, een plek met een sterk ontwikkeld mobiliteitsnetwerk De conceptsubsidie zet in op de ontwikkeling van deze plek tot een stedelijk knooppunt met focus op economische activiteit. De conceptsubsidie valt uiteen in drie grote delen: een ruimtelijk verhaal, de programmatorische invulling en de uiteindelijke beheersvorm.

Aanvraagformulier

Presentatie

Juryfiche

Projectfiche

Herentals, Masterplan as Augustijnen-, België- en Olympiadelaan

De as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan is een belangrijke drager in het stadsweefsel met een grote historiek, en was tot de jaren 1950 een ‘open vaart’. Langs deze as zijn vele openbare functies gelegen, maar de as wordt op dit moment gekenmerkt door een overmaat aan verhardingen en door een slecht leesbaar wegprofiel door een onoverzichtelijk materialengebruik. Tegelijkertijd ontbreekt het deze as aan een duidelijke groenstructuur. Deze conceptstudie moet een uitspraak doen over onder meer de duurzame rol die deze as kan spelen in het hemelwaterplan, en daarnaast komen ook thema’s als het parkeerbeleid, de mobiliteit en de rol van de groenstructuur aan bod.

Aanvraagformulier

Presentatie

Juryfiche

Projectsubsidies

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, ondersteunt ook vier nieuwe stadsvernieuwingsprojecten. De steden Antwerpen, Gent, Lier en Roeselare ontvangen een projectsubsidie na een gunstig advies van de multidisciplinaire expertenjury. De minister kent deze steden in totaal iets meer dan acht miljoen euro toe.

 Steden krijgen projectsubsidies als ze voldoen aan duidelijke kwaliteitscriteria bij de realisatie van innoverende en multifunctionele stadsvernieuwingsprojecten. Die projecten werken aan de stedelijke ontwikkeling en koppelen een ingrijpende en duurzame vernieuwing van de stedelijke, bebouwde ruimte aan initiatieven van samenlevingsopbouw via coproductie. Ze moeten de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een bepaald stadsdeel verbeteren en hebben een hefboomfunctie voor het betrokken stadsdeel. De projecten verhogen er de algemene leefkwaliteit.

Stationsomgeving Antwerpen Zuid

projectsubsidie: 2.690.000 euro

Er is een infrastructuurontwerp opgemaakt voor de herstructurering van het op- en afrittencomplex in Antwerpen Zuid, de spaghettiknoop. Voor de herinrichting van deze knoop en zijn omgeving werken de stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer nauw samen, en worden ook de NMBS en De Lijn betrokken. De herstructurering van deze knoop tot een compacte Knoop Zuid biedt heel wat mogelijkheden voor de Kolonel Silvertopstraat en voor de ontwikkeling van het station Antwerpen Zuid en zijn omgeving. Het ontwerp voor de knoop voorziet nieuwe verkeerskundige, landschappelijke en ecologische verbindingen. Dit maakt het mogelijk om van de knoop en in het bijzonder van de Kolonel Silvertopstraat een nieuwe stedelijke verbinding te maken. Het station wordt dan niet louter een multimodale knoop, maar een volwaardige en uitnodigende stationsomgeving en een plaats voor verdichting en ontmoeting tussen de binnen- en de buitenstad.

Aanvraagformulier

Gent, Nieuw Gent Vernieuwt

projectsubsidie fase 1 : 2.690.000 euro

Nieuw Gent is een sociale huisvestingswijk uit de jaren ’70 met hoog- en laagbouw en relatief veel open ruimte. Het is een wijk met heel wat problemen zoals woonkwaliteit, (kinder)armoede, werkloosheid, onveiligheidsgevoelens. Het project wil van deze wijk terug een vitale en dynamische wijk maken. De aanpak zal bestaan uit zowel ruimtelijke vernieuwingsprojecten (woon- én woonomgevingskwaliteit) als een sociaal-economische en sociaal-culturele beleidsinzet, gericht op het vergroten van maatschappelijke kansen en de kwaliteit van het samenleven. In het voorjaar 2020 start de bouw van de drie eerste woningbouwprojecten met 94 entiteiten)en een kantoorgebouw. Aansluitend staat de stad in voor de omgevingsaanleg: het grootste deel van het Rerum Novarumplein, de omgeving rond het parkgebouw én een groot stuk van het park.

Daarnaast zet de stad in op het sociale luik via de opstart van een aanloophuis voor psychisch kwetsbare mensen, de tijdelijke invulling Bij Pino (koffiebar, doorgeefwinkel en klusatelier), de ondersteuning van lokale socio-culturele initiatieven (Larf, Harteklop, Mais Quelle Chanson…), jeugdwerk,… Tenslotte moet het stadsvernieuwingsproject ruimte geven om te experimenteren met het concept van een wijkwerkplaats, met aandacht voor activering en werk.

Aanvraagformulier

Lier, PPS Normaalschool

projectsubsidie: 1.850.000 euro

Het project PPS Normaalschool voorziet in een gedifferentieerd aanbod aan woningen en publieke functies. De stad heeft de ambitie om de site van de Normaalschool opnieuw te verbinden met het overige openbaar domein van de binnenstad. Er wordt op een doordachte en kwalitatieve manier voorzien in zowel private ruimte, collectief-private ruimte en openbare ruimte. Op de plaats van het vroegere scholencomplex komen nieuwbouwappartementen, ruime duplexappartementen, grondgebonden rijwoningen, kantoren of praktijkwoningen, een co-housing project in het klooster naast de school, buurtwinkels, een incubator voor startende ondernemers en twee ondergrondse parkings met in totaal 200 parkeerplaatsen. Belangrijk bij de herbestemming van de site is de transformatie van een op vandaag gesloten bouwblok tot een goed doorwaadbare nieuwe buurt. Hiervoor worden twee circulatie-assen toegevoegd doorheen het projectgebied, een noord-zuid- en een oost-westverbinding. Op die manier wordt het project ten volle betrokken bij de aangrenzende wijken. Bovendien wordt er in de laatste fase van de ontwikkeling een publiek toegankelijk buurtpaviljoen gerealiseerd dat gebruikt kan worden door de toekomstige bewoners van de site maar ook door de bewoners van de aangrenzende wijken. Het project integreert ook een incubator voor creatievelingen en startende ondernemers. Zo kunnen meer creatieve ondernemers en kunstenaars terecht in de atelierruimtes, voor startende ondernemingen worden er kleine kantoren voorzien en co-workers of zelfstandigen kunnen gebruik maken van de open werkplekken. Daarnaast worden er ook voldoende gemeenschappelijke faciliteiten voorzien zoals een polyvalente zaal voor recepties en netwerkevenementen en vergaderzalen.

Aanvraagformulier

Roeselare, RSL op Post

projectsubsidie: 900.000 euro

Het leegstaande postgebouw bevindt zich in een buurt met hoge kansarmoede en een hoog percentage inwoners van niet-Belgische afkomst. Roeselare wil samen met de partners De Kringwinkel vzw, De Graanwinkel vzw en zijn bewoners focussen op de stijgende zorgvraag en stijgende nood aan hulpverlening met een preventieve aanpak, gericht op het versterken van kwetsbare groepen in de stad. De centrale locatie van dit gebouw komt tegemoet aan de gewenste nabije dienstverlening, op maat van individuen uit de buurt. Het project zet in op het creëren van maatschappelijke, economische en ruimtelijke waarden met als doel de levenskwaliteit bij kwetsbare stadsbewoners te vergroten. Het is een plek voor innovaties op het vlak van organiseren, in samenwerking tussen publieke en private partners, een arena voor een doorbraak in het welzijnsdenken van geïnstitutionaliseerde begeleidingstechnieken van participatieve en krachtdadige hulpverleningstrajecten. De focus ligt op de thema’s ‘maken, voeding en sport’, waarbij gezocht wordt naar een werkend ecosysteem om partners te laten samenleven in het gebouw.

Aanvraagformulier