Het Vlaams stedenbeleid: investeren in een duurzame toekomst

Het Vlaams stedenbeleid stimuleert de steden in hun ontwikkeling tot duurzame steden.

De stad is de motor van de samenleving, een plaats waar op innovatieve wijze oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een duurzame toekomst voor iedereen.

Wat we doen

Vlaanderen stimuleert haar steden zowel met subsidies als met expertise. Ze bevordert innovatie, kennisontwikkeling en ervaringsuitwisseling tussen 'makers van de stad': stadsbesturen, Vlaamse beleidsomeinen, middenveld, ondernemers, wetenschappers.

Concreet gaat het om:

  • Structurele financiering van de steden via het Stedenfonds. De steden verhogen daarmee de leefbaarheid van hun stad en verhogen ze de kwaliteit van hun bestuur.
  • Subsidies voor en deskundige begeleiding van stadsvernieuwingsprojecten.
  • Financiering van experimentele stadsprojecten van stedelijke verenigingen en de toekenning van de Thuis in de Stad-prijs voor innovatieve stadsprojecten van stadsbesturen.
  • Samenwerking tussen de stad en verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid via stadsprogramma’s.
  • De financiering van buurtstewards die nieuwkomers begeleiden in het samenleven in de wijk door hen goed te informeren over hun rechten en plichten en over de samenlevingsgewoontes.
  • Kennisopbouw en  -uitwisseling via onderzoek over diverse stedelijke onderwerpen, monitoring van de leefbaarheid in de steden (Stadsmonitor), studiedagen, trefdagen en communicatie.
  • Ondersteuning bij Europese programma’s zoals Urbiscoop (het stedenoverleg van de Benelux), EFRO en JPI Urban Europe.

Wie we zijn

Het Vlaams stedenbeleid is een bevoegdheid van Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Het team Stedenbeleid maakt deel uit van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Contact

Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Team Stedenbeleid
Boudewijnlaan 30 bus 70
1000 Brussel
02-55 301 91