De toekomst van Brugge zorgt voor mentaliteitswijziging bij burgers én administratie

  • 30 juni 2015

De stad Brugge lanceerde vorig jaar met ‘de toekomst van Brugge’ een platform voor nieuwe toekomstgerichte initiatieven die een positieve invloed hebben op de verdere ontwikkeling van de stad. Ideeën die van onderuit komen, worden tijdens toekomstateliers begeleid tot realistische en uitvoerbare projecten. Dit participatietraject leidt niet alleen tot nieuwe beleidsinitiatieven, maar ook tot een andere werking van de stadsadministratie.

Hoge verwachtingen

Burgemeester Landuyt  gaf op 15 september 2014 in het Concertgebouw het startschot voor ‘de toekomst van Brugge’. Aanwezigen op deze ‘Toekomstdag’ konden er voorstellen indienen die vernieuwend zijn voor de stad. Het startevent leverde 315 ideeën op over thema’s als mobiliteit, zorg, samenleven, openbare ruimte, armoede, werken, duurzaamheid en burgerparticipatie.

De grote respons van de deelnemers aan de Toekomstdag stelde het stadsbestuur meteen voor een flinke uitdaging. De ‘Toekomst van Brugge’ heeft slechts twee projectmedewerkers en een beperkt budget. De vele ideeën van burgers verwerken en die een plaats geven, is daardoor niet evident. Vooral omdat een groot aantal van die ideeën initiatief van het stadsbestuur of de administratie vraagt. Ook het aantal inwoners in Brugge waarop vrijwillig beroep kan gedaan worden om projecten te realiseren, is beperkt.

Het projectteam wordt echter aangestuurd door een klankbordgroep die bestaat uit externe sleutelfiguren aangeduid door het college van burgemeester en schepenen uit verschillende maatschappelijke domeinen zoals onderwijs, cultuur, economie en jeugd. Het projectteam en de klankbordgroep hebben ondertussen  elf projecten – die voortkomen uit de ingediende ideeën  intensief begeleid en verder uitgewerkt. Voor de realisatie van die projecten wordt ook beroep gedaan op de medewerking van de stadsbewoners en stadsdiensten, waar mogelijk.

Naar een nieuwe organisatie

‘De toekomst van Brugge’ zet bij verschillende domeinen nieuwe vragen en knelpunten op de agenda die ook domeinspecialisten uitdagen en van hen nieuwe antwoorden vragen. Participatie van burgers vergt een nieuwe aanpak die op zijn beurt een nieuwe organisatie vraagt. Het stadsbestuur is onder andere daarom een intern veranderingstraject op gestart (NENO: Naar Een Nieuwe Organisatie) met de oprichting van een strategische cel en een territoriaal georganiseerde coördinatiecel met sectorverantwoordelijken. Daarnaast is er een intern ‘lerend netwerk participatie’ dat collega’s betrekt bij ‘de toekomst van Brugge’.  De groep wisselt kennis uit over klassieke en nieuwe inspraakinitiatieven, vanuit de stad en van onderuit. Doelstelling is om zo bij te dragen tot een mentaliteitswijziging bij de stadsmedewerkers.

Imago

Door in dialoog te treden met haar burgers, wilde de stad onder meer haar imago bij de bevolking verbeteren. En dat lijkt te lukken. ‘De toekomst van Brugge’ leert dat, door een open dialoog met burgers en een duidelijke communicatie, burgers en bestuur toenadering vinden. Met dit wervend project, slaagt de stad er alleszins in haar bevolking warm te maken voor een gezamenlijk project. Als dit een duurzaam initiatief wordt, zal dit ongetwijfeld een positieve invloed hebben op het imago van het stadsbestuur. De transitie naar een horizontaal werkende stadsadministratie is alvast een belangrijke verwezenlijking.

Meer info:

  • de toekomst van Brugge wordt gefinancierd met Stedenfondsmiddelen
  • website