Pact van Amsterdam

Meer dan 70 % van de Europese bevolking woont in stedelijke gebieden. Tegen 2050 zou dit percentage oplopen tot 80 %. De ontwikkeling van stedelijke gebieden heeft dan ook een grote impact op de toekomstige duurzame ontwikkeling (economisch, sociaal en ecologisch) van de Europese Unie en haar inwoners. Stedelijke gebieden, klein en groot, zijn de motor van economische groei en werkgelegenheid. Het zijn echter ook plaatsen waar segregatie, werkloosheid en armoede zich in sterke mate concentreren. Vele maatschappelijke uitdagingen, denk maar aan de opvang van vluchtelingen, dienen zich eerst - of het sterkst - aan in steden. 

De Europese Unie werkt daarom al geruime tijd samen met nationale, decentrale en regionale overheden aan de ontwikkeling van een Europese stedelijke agenda (EU Urban agenda). Deze Stedelijke agenda werd officieel bekrachtigd in het Pact van Amsterdam, dat op 30 mei 2016 werd ondertekend door de Europese ministers, bevoegd voor stedelijke aangelegenheden. Dit Pact van Amsterdam geeft dus het startschot voor de EU-stedelijke agenda en bepaalt er de doelstellingen, het methodologisch kader en de prioritaire thema’s van. De Agenda focust op drie pijlers - betere wetgeving, een beter afgestemde subsidiëring en betere kennisdeling -en wil daarbij stedelijke overheden nauw betrekken, geheel in lijn met de EU-principes van proportionaliteit en subsidiariteit. 

Het Pact van Amsterdam en de Stedelijke agenda moeten natuurlijk ook vertaald worden naar de praktijk. En dat gebeurt via een aantal partnerschappen.