Gesubsidieerde projecten oproep 'Slim in de Stad' 2019

  • 23 januari 2020

De projectoproep ‘Slim in de stad’ richt zich op voorstellen met een slim concept en een slimme uitvoering ervan. Voor 2019 was een subsidiebedrag van 435.000 euro beschikbaar. 8 steden, Antwerpen, Brugge, Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Roeselare en Turnhout dienden een project in. De jury, bestaande enerzijds uit vertegenwoordigers van de 13 Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en anderzijds uit deskundigen, selecteerde 2 projecten die projectsubsidies ontvangen: ‘Mezuri’ van de Stad Leuven en ‘Smartwaterland’ van de stad Roeselare. De stad Leuven ontvangt 145.00 euro om het project Mezuri uit te voeren. De Stad Roeselatre met het project Smartwaterland 290.000 euro. Een goedgekeurd project moet binnen de drie jaar worden gerealiseerd.  

Stad Leuven - Mezuri

pdf bestandpresentatie Leuven Mezuri (6.16 MB)

thema: welzijn

Leuven wil inzetten op de evaluatie- en analysetool Mezuri. Via data science technieken laat Mezuri toe om de complexe trajecten in het sociaal werk op langere termijn te structureren en kwantitatief in beeld te brengen. Mezuri brengt data samen van gezinscoaches die kwetsbare gezinnen langdurig en integraal ondersteunen. Deze coaches en hun organisaties willen weten wat de impact van hun werk is op het gezin. De inloopcentra krijgen ook graag zicht op de impact die ze bereiken. De bestaande registratie- en evaluatiemodellen zijn voor dit type werking tot nog toe administratief zwaar. Ze focussen op gerealiseerde activiteiten en aantallen in plaats van de effecten. Ook meten deze geen vooruitgang op langere termijn. Er komt te weinig informatie uit om zowel strategisch richting te geven, als om de opvolging en goede aanpak van individuele trajecten te garanderen.  

In een pilootproject met Buurtwerk ’t Lampeke werd door Kunlabora een prototype van een lichtgewicht softwaretool gemaakt om de impact van de tracks kwantitatief te begrijpen en te meten zonder omslachtige administratie. Mezuri is een fygitaal (fysiek en digitaal) toepassing en een hulpinstrument waarmee begeleiders aan de slag gaan samen met gezinnen of bezoekers. Een 10-tal gezinscoaches en medewerkers van Inloopcentrum De Meander testten ondertussen de toepassing. De user testing met een relevant aantal gezinscoaches en het inloophuis gaf het vertrouwen om op deze tool door te werken.

Dit project kent geen voorgangers: nooit eerder werd een dergelijke hanteerbare tool ontwikkeld die mogelijk maakt om stadsbreed de effecten en impact van ondersteuning van stedelijke diensten en andere aanbieders in kaart te krijgen. Deze tool maakt mogelijk dat de stad zicht krijgt op welk traject met de gezinnen is gelopen en in welke mate de sociale grondrechten, zoals het recht op werk en het recht op een betaalbare woning, gerealiseerd zijn.

Dit innovatief project is krachtig in alle opzichten: het zet in op maatschappelijke verbetering, op het verbinden van tal van actoren. Er gaat een grote inspiratiekracht van uit naar andere steden toe. Het is mooi hoe een instrument is ontworpen dat rekening houdt met de binnenkant van de mensen. In alle steden is de sociale context continu in verandering. Deze tool maakt mogelijk zicht te krijgen op de duurzame impact. Voor de data-analyse worden verschillende algoritmes uitgewerkt, waaronder een sentimentanalyse.

Stad Roeselare - Smartwaterland

pdf bestandpresentatie Roeselare Smartwaterland (2.52 MB)

thema: waterbeheer

Smartwaterland beoogt de ontwikkeling van een BIG Data en Internet of Things (IoT) geconnecteerd waterplatform dat het hart van een slim stedelijk waterbeheer vormt. Het is een datagedreven beslissingsondersteunend instrument dat inzetbaar is (1) in het kader van de strategische planning, (2) bij de ontwikkeling van waterbeheersings- en andere stedelijke infrastructuur, en (3) in het kader van real-time monitoring en sturing van het watersysteem. Het moet de hulpverleners toelaten om op basis van meer nauwkeurige voorspellingen proactiever te ageren en de meest efficiënte middelen in te zetten.

De stad Roeselare ontsnapt niet aan de wijzigingen van ons klimaat. Zowel overstromingen als droogte komen frequenter voor. De Stad werkt daarom aan een integrale aanpak waaronder een slim waterbeheerssysteem. Een element daarin is het opzetten van een fijnmazig netwerk binnen de stad opzetten van digitale pluviometers. Deze meters worden in scholen gemaakt door 3D printers en deze worden door leerlingen verspreid. Het betrekken van de scholen, en dus de gezinnen van de stad bij het ganse project is een pluspunt.

Het dataplatform capteert uiteraard niet enkel regenval maar ook de waterstanden in rivieren, riolen en waterputten. De combinatie van al die data kunnen toelaten  snel en efficiënt een sterk waterbeheersingsbeleid uit te voeren.