Jury Stadsvernieuwing

Jury

De Vlaamse Regering kent subsidies toe na advies van een multidiciplinaire jury. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en externe experts. De jury omvat volgende kennisvelden:

 • architectuur
 • stedelijke planning en stedenbouw
 • ruimtelijke ordening
 • sociale geografie
 • sociale cohesie
 • duurzaamheid
 • ecologie en milieu
 • sociale agogiek
 • mobiliteit
 • stedelijk management en policy
 • wonen
 • armoedebestrijding
 • publiek-private samenwerking.

Advies en begeleiding

De Vlaamse overheid begeleidt en ondersteunt steden bij de realisatie van het gesubsidieerde stadsvernieuwingsproject.

Bij een projectsubsidie gaat het om de volgende begeleiding en ondersteuning:

 • een begeleidingsgroep dat nagaat hoe mensen en middelen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. De begeleidingsgroep bestaat uit afgevaardigden van relevante actoren (Vlaamse overheid, provincie, stad, sociale huisvestingsmaatschappij, De Lijn, NMBS, ... ) die bij het project betrokken zijn.
 • Een accountmanager van het team Stedenbeleid vormt het aanspreekpunt voor alle actoren binnen de Vlaamse overheid en de stad.
 • De jury stadsvernieuwing treedt op als kwaliteitsbewaker van het project.

Bij een conceptsubsidie wordt de stad ondersteund door twee begeleidingsteams:

 • een Regieteam op het Vlaamse niveau samengesteld uit leden van het team van de Vlaamse Bouwmeester, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, academici en het team Stedenbeleid.
 • een Lokaal Begeleidingsteam, samengesteld uit experts aangewezen door het Regieteam, vertegenwoordigers van de stad en eventueel de vertegenwoordigers van de private partners.

Bij de thematische oproep wordt de jury samengesteld naargelang het gekozen thema. Daarbij wordt een kleine delegatie uit de jury stadsvernieuwing afgevaardigd alsook een aantal ambtenaren uit betrokken Vlaamse departementen en entiteiten.