Projectsubsidies 2019

 • 23 januari 2020

Er werden 12 dossiers ingediend voor  projectsubsidie binnen de oproep 2019 naar stadsvernieuwing. Aan vier projecten werd een subsidie toegekend voor in totaal 8.130.000 euro. 

Mechelen, Keerdok

Aan het project Keerdok werd een subsidie van 2.146.809 euro euro toegekend.

De keerdoksite biedt een kwalitatief en duurzaam antwoord op de toekomstige groei van de stad. De site is grotendeels omringd door water, maar kent ook een sterk verhard en kwaliteitsloos industrieel karakter. De site is gelegen op een strategische plek binnen de stad. Dit project zet in op wonen aan het water, gecombineerd met andere functies zoals een parkeergebouw, horeca en buurtgerichte handel.

Beschermde monumenten krijgen een herbestemming. De Ouwen Dok biedt onderdak aan een hotel, een brasserie, een congresruimte en een wellness. De sluiswachterswoning bestendigt de tijdelijke activiteiten van t’ile Malines. Hier wordt de kiem gelegd voor nieuwe buurtgerichte activiteiten.

Met het project worden de kwaliteiten van het Keerdok en de Afleidingsdijle terug naar de stad gebracht. De verlaten kades worden omgevormd tot multifunctionele promenades. De integratie van een stadspark en het doortrekken van het groen als informele speelplek versterkt de landschappelijke groenkwaliteiten van de Dijle tot aan het Groot Begijnhof.

Integrale duurzaamheid en de doorgedreven uitwerking hiervan staan centraal in het project. De plek wordt een voorbeeldwijk waarvan de effecten de grenzen van de site overstijgen.

De stad beoogt met dit project een doordachte, kwalitatieve, duurzame en innovatieve invulling en ontwikkeling van het gebied. De hoofdopzet is het creëren van een nieuwe hoogstaande stedelijke ruimte aan het water waarbij (1) de missing link tussen stadswijken worden ingevuld, (2) buurten bij de Keerdoksite worden betrokken en (3) duurzame transitie op wijkniveau wordt ingezet.

De combinatie van lokale en bovenlokale programma’s geeft het project een structurele en strategische opgave met bovenlokale identiteit, uitstraling en impact. Het bestuur streeft met dit project naar een vernieuwend stedelijk beleid.

Projectonderdelen:

 1. project Ouwen Dok;
 2. deelgebied Eandistip;
 3. deelgebied Rode Kruisplein;
 4. deelgebied Eandiswijk;
 5. deelgebied park;
 6. deelgebied Keerdokkaai.

Tielt, PPS Collegesite

Aan het project PPS Collegesite werd een subsidie van 1.689.573 euro toegekend.

De PPS Collegesite is een onderbenut en weinig kwalitatief bouwblok in het stadscentrum van Tielt. Het bestaat uit twee scholensites, het Minderbroederklooster met kloostertuin en het als erfgoed beschermde Mulle de Terschueren met bijhorend park. Sinds het vertrek van de scholen doet het projectgebied dienst als parking. De oorsprong van het stadsproject Collegesite situeert zich rond 2004 toen door een scholenreorganisatie een ruime projectsite vrijkwam. Omwille van de centrale ligging werd het terrein aangekocht door de sociale huisvestingsmaatschappij Tieltse Bouwmaatschappij en de stad Tielt.

Met het stadsvernieuwingsproject wil de stad Tielt structuur brengen in het bouwblok. Tegelijk wil de stad Tielt tegemoet komen aan een aantal noden: betaalbare huisvesting, assistentieflats, park- en groenvoorzieningen, een nieuw lokaal dienstencentrum, het vervolledigen van de commerciële lus, … Op die manier vervult het project een hefboomfunctie voor de rest van het stadscentrum.

Door het gemotoriseerd verkeer te beperken en het wandelen en fietsen te stimuleren, wordt de gebruikskwaliteit van het gebied verhoogd. De auto wordt er met uitzondering van een kiss & ride en een heel beperkt aantal bovengrondse parkeerplaatsen vrijwel volledig ondergronds gestuurd.

Het voorliggende projectvoorstel is echter geen finaal ontwerp. Het nieuwe stadsbestuur wenst namelijk het project verder te verbeteren en het ambitieniveau te verhogen. Zij staat daarom open voor suggesties voortvloeiend uit een informatie- en consultatieronde, de adviezen van het studiebureau Omgeving en de aanbevelingen van de jury stadsvernieuwing.

Projectonderdelen:

 1. realisatie van de PPS Collegesite;
 2. realiseren van kwalitatieve verbeterpunten aan de PPS collegesite naar aanleiding van een informatie- en consultatieronde;
 3. realiseren van een kwalitatieve aansluiting PPS projectgebied – Ieperstraat;
 4. opwaarderen van de Ieperstraat, van aan het PPS-projectgebied tot aan de Krommewalstraat;
 5. afwerken van het park met een geïntegreerde toegang tot het PPS-project.

Kortrijk, Konnector

Aan het project Konnector werd een subsidie van 2.146.809 euro euro toegekend.

Konnector is een concrete realisatie van het ‘Ruimte-pact Kortrijk 2025’ dat tot stand kwam binnen een doorgedreven participatief traject. De komende jaren bouwt de stad Kortrijk als één van de Kortrijkse kwaliteiten de groen-blauwe stad uit. Het is de realisatie van een ruimtelijk verbindende basisstructuur waarop stedelijke ankerpunten worden geënt. De aaneenschakeling van de ankerpunten gebeurt via een hoogwaardige fietsinfrastructuur. Nieuwe groenruimtes verbinden stadsdelen en worden op maat van de context opgeladen.

De stad zet met dit project in op het uitrekken van de stadskern om het stedelijk functioneren en denken te introduceren. Daarbij maakt ze concreet werk van de bouwshift.

Een belangrijke te koesteren troef is de open ruimte, zowel binnen als rond de stad. De open ruimte verbetert de woonstad en versterkt het potentieel van elk gebied.  De stad Kortrijk wil de open ruimtes zichtbaar en toegankelijk maken en een nieuwe voorkant geven aan het landschap. De stad zet in op bereikbaarheid en het clusteren van voorzieningen op strategische ankerplekken.

Konnector realiseert een op stedelijke schaal functionerende structuur. Deze is voldoende flexibel om maatschappelijke evoluties op te vangen en biedt in de tijd ruimte aan experiment en nieuwe dynamieken.

Projectonderdelen

 1. uitbreiding en kwalitatieve uitbouw van Wembley tot een sportpark;
 2. groen fietstracé N328 verbindt het sportpark Wembley met stadsgroen Ghellinck;
 3. stadsgroen Ghellinck;
 4. verknopen met de Leie;
 5. de kerk in het midden.

Antwerpen, Spoorpark – van Draakplaats tot Luitenant Naeyaertplein

Aan het project Spoorpark – van Draakplaats tot Luitenant Naeyaertplein werd een subsidie van 2.146.809 euro euro toegekend.

Het stadsvernieuwingsproject ‘Spoorpark – van Draakplaats tot Luitenant Naeyaertplein’ situeert zich aan de oostelijke zijde van de 19de eeuwse gordel van Antwerpen. Het ‘spoorpark’ is een concept voor de langgerekte figuur die, parallel aan het verhoogde spoorweglichaam, van het Tramplein/Draakplaats op Zurenborg tot Park Spoor Noord loopt. Het ‘spoorpark’ draagt de ambitie in zich om een aangename publieke ruimteverbinding te zijn voor langzaam verkeer die verschillende wijken, lokale en stedelijke groenzones, sport- en cultuurvoorzieningen aan elkaar rijgt en ontsluit.

De figuur omhelst een aantal typische Antwerpse wijken met een sterke eigenheid en met een verschillend socio-economisch profiel: Zurenborg, Borgerhout, Antwerpen Noord en het Eilandje. Andere delen van het ‘spoorpark’ omvatten onder meer het project Vergeten Straat, met onder meer de socio-economische invulling van de centers, Spoor Oost en Park Spoor Noord.

Dit project grijpt het momentum om een nieuw puzzelstuk te realiseren. Het spoorpark zorgt daarbij niet enkel voor een fysieke, maar ook mentale ontsluiting van de verschillende wijken van de stad. Deze verbinding zorgt er ook voor dat de aanwezige lokale (publieke) voorzieningen langsheen het spoorpark voor een breder publiek op een kwalitatieve en veilige manier bereikbaar worden.

Projectonderdelen:

 1. heraanleg Plantin Moretuslei;
 2. heraanleg Luitenant Naeyaertplein;
 3. onderdoorgang spoorweglichaam en heraanleg stationspleintje;
 4. aanleg Spoorpark tussen Draakplaats en Luitenant Naeyaertplein;
 5. invulling tramloods aan Draakplaats en langs spoorpark:
 6. ontwikkeling gronden Infrabel.