Vlaams minister Homans investeert in sociale infrastructuur.

  • 18 december 2017

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans ondersteunt, in het kader van de oproep naar investeringen in sociale infrastructuur,  vijf Vlaamse steden met een subsidie voor infrastructuurprojecten die bijdragen aan het terugdringen van (kans)armoede in de stad en het verhogen van zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede.

De selectie vond plaats na beoordeling door een onafhankelijke jury op basis van inhoudelijke en evaluatieve criteria. De geselecteerde steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Kortrijk en Leuven ontvangen samen 3.033.000 euro.

Minister Homans wil steden ondersteunen in de aanpak van de belangrijke maatschappelijke problematieken armoede en sociale achterstelling. Door het actief ondersteunen van de Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie biedt deze oproep een hefboom en een antwoord om de stedelijke inclusie te verhogen.

Stad Aalst : De Gendarmerie: Broedplaats voor talent

Het OCMW van Aalst bouwt een voormalige rijkswachtkazerne om tot een strategische plek in de stad, wil haar activeringsbeleid versterken en de zelfredzaamheid van kans(arme) gezinnen verhogen. De site waar de Gendarmerie zich bevindt zal fungeren als opleidings- en tewerkstellingscentra voor mensen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, een buurtrestaurant en een duurzame kruidenier. Hiernaast wil het OCMW op deze site ook buurtgerichte, flexibele kinderopvang verzekeren en een experimenteerruimte creëren voor het ontwikkelen van talent (Maaklab).

Voor het realiseren van het project ‘De Gendarmerie: Broedplaats voor talent’ ontvangt de stad Aalst 725.000 euro.

De stad Antwerpen : Huis Archimedes: uitbouw Jongerenwerking OCMW Antwerpen

Het OCMW van Antwerpen zal met het Huis Archimedes project maatschappelijk kwetsbare jongens opvangen. In Antwerpen bestaat er zo’n opvanghuis voor meisjes (Huis Sofia), maar nog niet voor jongens. Het project vestigt zich in de reeds bestaande infrastructuur van het OCMW van Antwerpen. Met het Huis Archimedes wil het OCMW met de expertise en ervaring die ze heeft uit haar Jongerenwerking aan de slag gaan. De opgevangen jongens worden begeleid op weg naar volwassenheid én naar een plek binnen de samenleving.

De stad Antwerpen ontvangt 725.000 euro voor de realisatie van het Huis Archimedes.

Brugge : Rond den Heerd Sint-Pieters Brugge

De stad Brugge beoogt samen met het OCMW van Brugge en enkele andere stakeholders een OCMW- en buurtcentrum en een wijkgezondheidscentrum te realiseren in de (kansarme) wijk Sint-Pieters. Ze merken op dat de kansarmoede-indicatoren in deze wijk hoger liggen dan het gemiddelde in Brugge. Met dit project zullen ze inzetten op gezondheidsbevordering en een toegankelijke zorg-, gezondheids- en dienstverleningsaanbod. Het project doet beroep op vzw Wieder om mensen in kansarmoede zo best mogelijk te bereiken: de gezondheid- en zorgkennis van mensen verhogen, vroegtijdige detectie van mensen met gezondheidsproblemen of zorgnoden bevorderen, de toegang tot de bestaande gezondheidszorg verbeteren en het sociaal weefsel versterken.

De stad Brugge ontvangt 452.400 euro voor de realisatie van het OCMW- en buurtcentrum en het wijkgezondheidscentrum in de wijk Sint-Pieters.

Kortrijk: VORK: Gecombineerd project opleiding en activering

De stad Kortrijk investeert in een verloederd pand op een strategische plaats binnen de stad met het oog op een inhoudelijke werking. Het ‘verpauperde’ pand bouwen ze om tot een ‘landmark’. Dit pand moet als brug dienen voor de bestaande armoedebestrijdingsinstrumenten en de gediversifieerde doelgroep (over generaties en nationaliteiten heen). VORK is een belangrijk deel van het project. Mensen kunnen er terecht in een volksrestaurant, een kinderopvanginitiatief, een zorgloket, een opleidingsaanbod, activering en toeleiding naar werk en een ruim activiteitenaanbod voor jong en oud. De horecafunctie van het project moet de buurt tevens economisch doen heropleven. Dit ruime dienstverleningspakket wordt verenigd onder één dak.

Voor dit project ontvangt de stad Kortrijk 725.000 euro.

Leuven – Doorgangswoningen De Kade

In Leuven pakken de stad en het OCMW van Leuven met het project ‘De Kade’ de dakloosheid aan. Ter voorkoming van de dakloosheid zetten zij intensief in op huisvesting. Hiervoor willen beide partijen doorgangswoningen realiseren. Het unieke aan deze woningen is dat ze voor een korte  periode verhuurd worden aan mensen in een noodsituatie. Daarnaast begeleidt de stad Leuven en het OCMW van Leuven in samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) deze mensen via woonbegeleiding en bemoeizorg. De stad Leuven verwacht dat door in te zetten op dit project er een curatief aanbod ontstaat dat naast het bestaande preventieve aanbod van woonbegeleiding, de dakloosheid beter kan aanpakken en voorkomen.

De stad Leuven ontvangt voor de realisatie van de doorgangswoningen De Kade 405.600 euro.