Sociale Infrastructuur

De subsidie-oproep ‘Investeringen in sociale infrastructuur’ kadert in de uitvoering van de Beleidsnota’s Binnenlands Bestuur en Armoedebestrijding 2014-2019 van Vlaams minister Homans.

In het kader van Stedenbeleid is de doelstelling van deze oproep om:

 • te investeren in (sociale) infrastructuur die een duurzaam hefboomeffect kan genereren in de aanpak van een belangrijke stedelijke problematiek en voor het opwaarderen van de betrokken stad of stadsdeel;
 • door investeringsprojecten de sociale cohesie  te verhogen en de buurt op economisch vlak revitaliseren… Dit kan het maatschappelijk weefsel van de steden versterken en de stad voor alle inkomensgroepen aantrekkelijker maken om te (blijven) wonen.

In het kader van Armoedebestrijding is de doelstelling van deze oproep:

 • om mensen in (kans)armoede opnieuw zelfredzaam te maken met een doortastend armoedebestrijdingsbeleid;
 • te komen tot een structureel, integraal en inclusief vormgegeven en uitgevoerd beleid. Zo kunnen mensen in armoede alle kansen gegeven worden om zelfredzaam te worden;
 • bijzondere aandacht te schenken aan het doorbreken van intergenerationele armoede en het stimuleren van opwaartse sociale mobiliteit.

Vertrekkende vanuit het feit dat armoede een complex probleem is dat raakt aan diverse maatschappelijke aspecten, dienen de infrastructuurprojecten een verbindend en integrerend element te vormen binnen het lokale armoedebeleid. Het bundelen van voorzieningen en het overstijgen van een ééndimensionale beleidsfocus zijn hierbij richtinggevende principes in de intentie tot het stimuleren van zelfredzaamheid.

Modaliteiten

Deze oproep richt zich tot de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Iedere stad kan maximaal twee projecten indienen. De subsidie kan enkel aangewend worden voor investeringskosten.

Van de centrumstad of de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt voor de ingediende projecten een cofinanciering van minimum 30% gevraagd. Deze cofinanciering kan ook werkings- of personeelsuitgaven bevatten in het kader van de inhoudelijke werking binnen de infrastructuur. Er moet minimaal een publieke bijdrage van de stad als cofinanciering zijn. Deze mag gecombineerd worden met private cofinanciering om tot de voorwaarde van minimaal 30% cofinanciering te komen. Belangrijk is dat de regierol bij de stad zit.

Beoordelingscriteria

In de beoordelingsfase wordt het project beoordeeld op basis van de volgende criteria:

Inhoudelijke criteria infrastructuurprojecten:

 • wijze waarop het investeringsproject bijdraagt aan het verhogen van de zelfredzaamheid van mensen in armoede;
 • wijze waarop het investeringsproject een verbindende factor speelt in het lokale armoedebestrijdingsbeleid;
 • het hefboomkarakter van het investeringsproject voor de integrale stad of het betrokken stadsdeel.

Evaluatieve criteria voor lokaal beleid gekoppeld aan het investeringsproject:

 • de inhoudelijke invulling en het beleid dat het lokaal bestuur aan de subsidie voor het investeringsproject ‘Sociale infrastructuur’ koppelt;
 • de samenwerking met andere partners voor de realisatie en operationalisering van het project.

Evaluatieve criteria voor de realiseerbaarheid en haalbaarheid:

 • projectorganisatie;
 • projectplanning;
 • financiering totale project;
 • besteding subsidie.

De jurering van de projecten gebeurt door een onafhankelijke jury, die een advies verstrekt aan de Vlaamse Regering over de toekenning van de subsidies.