Vlaams Open City Architectuur (VLOCA)

  • 23 januari 2020

De Vlaamse Regering kende op 20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Bart Somers een projectsubsidie van 850.000 euro toe aan Imec en VITO voor de ontwikkeling van een Vlaams Open City Architectuur (VLOCA). Met dit project wil de Vlaamse regering werk maken van een gedragen referentiekader met gestandaardiseerde architectuurcomponenten voor projecten en toepassingen voor slimme steden, gemeenten en regio’s in Vlaanderen.

Slimme steden en gemeenten steunen op technologische oplossingen. Dat digitale potentieel kan maar nuttig worden ingezet als ICT-toepassingen vlot met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen, altijd met de nodige waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Een digitale stad of gemeente heeft daarom nood aan een bouwplan of architecturale visie. Een Vlaamse Open City Architectuur richt zich daarop: het omvat een geheel aan afspraken en richtlijnen omtrent hoe gegevens het best met elkaar worden uitgewisseld.

Elke stad of gemeente kan zo een digitaal bouwplan voor zichzelf uitvinden maar dat is niet efficiënt en leidt tot verschillende visies. Door hier op een Vlaamse schaal aan te werken komen we tot één uniforme architectuur die richtinggevend kan werken voor alle steden en gemeenten en de bedrijfswereld waar de slimme toepassingen van morgen zullen worden ontwikkeld. Op deze manier maken we het verhaal van de slimme stad ook behapbaar voor kleinere gemeenten die over minder technische expertise beschikken. Cruciaal in dit project is dan ook de betrokkenheid van de lokale besturen zelf. De ontwikkeling van het bouwplan zal een participatief traject zijn, met betrokkenheid van de lokale besturen, het bedrijfsleven, IT-leveranciers, en onderzoeksinstellingen

Het team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur neemt de coördinatie van dit project op.